کتاب ها

عروض و قافیه در شعر فارسی

تألیف، چاپ دانشگاه شیراز، ۱۳۸۰٫

مسافر عاشق

متن برگردانده به نثر از گل و نوروز خواجو، نشر قلم (قرارداد چاپ)، ۱۳۸۱٫

تصحیح دیوان ملا محمد فهمی

محمدحسین کرمی، انتشارات میراث مکتوب، ۱۳۸۹٫

بررسی تحلیلی حکایت­های تاریخ بیهقی

انتشارات آستان قدس رضوی،۱۳۸۹٫

دانش و حکمت در نگاه مولوی

انتشارات دانشگاه تهران، دانشگاه مک‌گیل کانادا، ۱۳۸۹٫

دیوان لسانی شیرازی

مقدمه و تصحیح، انتشارات دانشگاه شیراز، ۱۳۹۲٫