مقالات

توکل در عرفان

مجله‎ی‌ علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، شماره اول، سال

دریافت فایل

بررسی داستان رستم و اسفندیار از دیدگاه کلامی

مجله‎ی پژوهش‎نامه، شماره ۲۰، ۱۳۷۵٫

نقد کتاب بزم دیرینه عروس

مجله‎ی شعر، ۱۳۷۸٫

مقایسه‌ای میان مخزن‎الاسرار و تحفه‎الاحرار

کنگره‎ی بزرگداشت نظامی، دانشگاه تبریز ۱۳۷۲٫

معرفی شرح عبدالوهاب حسینی بر دیوان خاقانی آشنا

؟؟؟

گفته‌های ناگفتنی در تاریخ بیهقی

پژوهش‎نامه دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۲۷، سال ۱۳۷۹٫

مکتبی شیرازی و مقایسه‎ی لیلی و مجنون او با لیلی و مجنون نظامی

فرهنگ فارس، شماره ۱۵، زمستان ۱۳۸۰، (مقاله‎ی‌ برگزیده‎ی استانی).

نگاهی به دروس رشته‎ی‌ زبان و ادبیات فارسی و میزان کارایی فرهیختگان آن

همایش مدرسان زبان و ادبیات فارسی، ۱۳۸۰٫

دریافت فایل

معرفی حکیم فردوسی

نشریه‎ی ویژه‎ی شب‎های ادبیات ایران، ۱۳۸۰٫

دریافت فایل

بازتاب هنری اندیشه‎ی‌ دینی در هفت چکامه‎ی نخست دیوان خاقانی

مجله‎ی اندیشه‎ی دینی شماره سوم دانشگاه شیراز، ۱۳۸۰٫

دریافت فایل

سیر اندیشه در آثار نظامی و سعدی

پژوهش‎نامه‎ی دانشگاه شهید بهشتی. ش ۳۳ ، بهار ۱۳۸۱٫

تقدیر و سرنوشت در ادبیات فارسی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه

چاپ مجله‎ی دانشکده‎ی‌ ادبیات دانشگاه تهران. دوره‌ی ۵۵-۵۴، شماره‌ی ۱۶۹-۱۶۸، سال ۱۳۸۳-۱۳۸۲٫

دریافت فایل

بررسی چشم زخم در پاره‌ای از متون ادبی و دینی

الدراساه الادبیه بیروت لبنان. شماره ۱۱ و ۱۲ سال ۲۰۰۵- ۲۰۰۴٫

دریافت فایل

واج آرایی در شعر خاقانی

پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی، شماره ۳، سال ۱۳۸۳٫

اسکندر، ایران، نظامی

مجله‌ی دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان شماره، ۱۳۸۳٫

دریافت فایل

تصویر و جایگاه زن در داستان‌های عامیانه_ سمک عیار و داراب نامه

(محمد حسین کرمی و سعید حسام‌پور)، مجله‌ی علوم اجتماعی شیراز، شماره‌ی ۴۲، سال ۱۳۸۴٫

دریافت فایل

آرایش و آفرینش واکی شیوه‌ای بدیع در آفرینش هنری (بر پایه دیوان خاقانی)

نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز سال ۴۷ زمستان ۱۳۸۳٫

دریافت فایل

بررسی توالی ادبیات در شاهنامه فردوسی

مجله دانشکده ادبیات مشهد، شماره ۴ سال سی و هفتم سال ۱۳۸۳٫

دریافت فایل

نگاهی به کتاب حافظ و الهیات رندی

حافظ پژوهی، دفتر هشتم ۱۳۸۴٫

دریافت فایل

نقد تطبیقی یک قصه با پنج روایت در کلیله و مرزبان نامه و ...

ادبیات داستانی، شماره ۹۶، سال ۱۳۸۴٫

دریافت فایل

نگاهی تازه به معنی چند بیت از شاهنامه فردوسی (داستان رستم و اسفندیار)

مجله پژوهش‌های ادبی، سال ۸۵، شماره۱۴

دریافت فایل

نگاهی به مضامین موسوی و زیبایی‌های آن در قصاید خاقانی

مجله علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، دوره ۲۵، شماره سوم، پاییز۸۵

دریافت فایل

نگاهی تازه به معنی چند بیت از شاهنامه فردوسی (داستان رستم و اسفندیار)

فصلنامه زبان و ادبیات فارسی، شماره ۱۴، سال

 

نقش و جایگاه امیرخسرو دهلوی در شعر فارسی

مجله‌ی قند پارسی، فصلنامه‌ی فرهنگ و زبان و ادب فارسی، (چاپ دهلی نو)، شماره‌ی ۳۴-۳۳ ، بهار و تابستان ۸۵٫

گره گشایی از چند عبارت گلستان سعدی

مجله‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، شماره‌ی ۴۹، تابستان ۱۳۸۶٫

دریافت فایل

بررسی احوال و اشعار فهمی استرآبادی

مجله‌ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره‌ی پیاپی ۵۱، تابستان ۱۳۸۶٫

منشور اخلاق آرمانی در خمسه‌ی امیرخسرو دهلوی

مجله‌ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره‌ی ۸، بهار و تابستان ۱۳۸۶٫

دریافت فایل

آشنایی زدایی از داستان‌های قرآنی در دیوان خاقانی

مجله‌ی گوهر گویا، سال دوم، شماره‌ اول (پیاپی ۵)، بهار ۱۳۸۷٫ (مشترک با آقای دکتر نیکداراصل)

دریافت فایل

اندیشه­ ی سیاسی ایرانشهری دراسکندرنامه

نشریه­ی دانشکده­ی ادبیات و علوم انسانی کرمان،ش۲۶-۲۱،سال۸۷

همگونی و ناهمگونی فخریه و فضایل اخلاقی

نشریه­ی دانشکده­ی ادبیات و علوم انسانی کرمان، ش۲۶-۲۱،سال۸۷(مشترک با دکترمیرقادری)

بررسی تطبیقی تحمیدیه­ های چهارلیلی و مجنون

مجله­ی گوهرگویا،پیاپی۷،سال۸۷

دریافت فایل

پژوهشی درتئوری و کارکرد طنز مشروطه

پژوهش­های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان،دوره­ی جدیدش۱،سال چهل وپنجم،۸۸٫

دریافت فایل

منشاء چهار حکایت و چند بیت شیخ اجل در آثار گذشتگان

پژوهشنامه‌ی زبان و ادب فارسی (گوهر گویا)، سال سوم، شماره سوم، پیاپی ۱۱، پاییز ۸۸٫

دریافت فایل

حماسه‌ی گیلگمش در بوته‌ی نقدی نو

نشریه‌ی دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه کرمان، دوره‌ی جدید، شماره ۲۶ (پیاپی ۲۳) زمستان ۸۸٫

بررسی ساختار روایی دو روایت از داستان غنایی «یوسف و زلیخا»

پژوهشنامه‌ی ادب غنایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال هفتم، شماره‌ی سیزدهم، پاییز و زمستان ۸۸

تببین نکته‌هایی از تاریخ بیهقی (متن‌شناسی تاریخ بیهقی)

پژوهشنامه‌ی زبان و ادبیات فارسی، سال اول، شماره دوم، ۱۳۸۹٫

یکی هست و هیچ نیست جز او

پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، دوره‌ی جدید، شماره‌ی ۱ (پیاپی ۵) بهار ۱۳۸۹٫

بررسی تطبیقی روایت در داستان یوسف و زلیخای جامی و یوسف و زلیخای منسوب به فردوسی

مجله ادب غنایی سیستان و بلوچستان(مشترک با خانم شهین حقیقی)

بررسی اوزان بزرگ­ترین شاعران قرنهای دهم و یازدهم

مجله فنون ادبی(مشترک با آقای محمد مرادی)

بررسی شاه زن در آثار نظامی

بوستان ادب دانشگاه شیراز،۱۳۸۹

دریافت فایل

بررسی گونه‌های وزن در غزل شاعران بزرگ سده‌های دهم، یازدهم و دوازدهم

مجله‌ی فنون ادبی دانشگاه اصفهان، سال دوم، شماره دوم، (پیاپی ۳)، پاییز و زمستان ۱۳۸۹٫

ریشه‌شناسی داستان افشین و بودلف در تاریخ بیهقی

مجله‌ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، سال ۱، شماره ۲، زمستان ۱۳۸۹٫

بررسی سبک شعر مجد همگر شیرازی از دیدگاه مسائل ادبی

مجله­ ی بهار ادب، سال پنجم، شماره سوم، (پیاپی ۱۷)، پاییز ۱۳۹۱٫ (محمدحسین کرمی و روح الله خادمی).

بررسی تحلیلی سیمای پیامبران و امامان (ع) در شعر غنایی دوره­ ی سامانی

پژوهشنامه زبان و ادب فارسی (گوهر گویا)، نشریه علمی-پژوهشی-سال ششم- شماره اول (پیایی ۲۱)، بهار ۱۳۹۱، مولفان دکتر محمدحسین کرمی، دکتر محمدرضا امینی، دکتر محمد مرادی.

قصاید انوری و لزوم تصحیحی تازه از آن‌ها

مجله‌ی علمی-پژوهشی شعـرپـژوهی (بوستـان ادب)، سـال پنجم، شمـاره‌ی چهـارم (پیاپی ۱۸)، زمستان ۱۳۹۲، مؤلفان دکتر محمدحسین کرمی، دکتر محمدرضا امینی، حمیدرضا کوثری.

بررسی تحلیلی سیمای پیامبران (ع)، امامان (ع) و صحابه در شعر غنایی دوران غزنوی اول

پژوهشنامه ادب غنایی (علمی-پژوهشی)، سال یازدهم شماره ۲۱، پاییز و زمستان ۹۲، مؤلفان دکتر محمدحسین کرمی، دکتر محمدرضا امینی، دکتر محمد مرادی.

بازتاب هنری، معنایی و اجتماعی پیشه ها در شعر خاقانی

مجله‌ی علمی-پژوهشی شعرپژوهی (بوستان ادب)، سال ششم، شماره‌ی سوم، پاییز ۱۳۹۳، پیاپی ۲۱، مؤلفان دکتر محمدحسین کرمی، محمدحسین امانت

مجد همگر و نقد شعر

فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی کاوش‌نامه، سال پانزدهم (۱۳۹۳)، شماره ۲۹، مؤلفان دکتر محمدحسین کرمی، آقای روح‌الله خادمی.

جست‌وجو در احوال و اشعار مجدالدین همگر

دو فصلنامه‌ی ویژه‌ی پژوهشهای ادبی و متن‌شناختی آیینه‌ی میراث، دوره‌ی جدید سال دوازدهم، شماره۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ (پیاپی ۵۵)، مؤلفان: دکتر محمدحسین کرمی، روح‌الله خادمی.