سخنرانی های علمی

  • نگاهی به دروس رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی، همایش مدرسان زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز، اردی بهشت ۱۳۸۰٫
  • نگاهی به زندگی و شعر عبدالله هاتفی، همایش هم‌اندیشی زبان و ادبیات فارسی، شیراز، اسفند ۱۳۸۳٫
  • لسانی شیرازی و مرتبه‌ی شعری او، همایش بزرگ فارس‌شناسی، شیراز، ۱۳۸۴٫
  • خاقانی معمار زبان و خیال، سمینار خاقانی شناسی، ایران- دانشگاه ارومیه، اردیبهشت ۱۳۸۴٫
  • نقش و جایگاه امیر خسرو دهلوی در شعر فارسی، همایش بزرگداشت امیر خسرو دهلوی، دهلی- هندوستان، فروردین ۱۳۸۵٫
  • بررسی پیوند دانش و دین و مثنوی و معنوی، همایش مولاناو دین ، اردیبهشت۸۶، دانشگاه شیراز، (چکیده مقاله)
  • بررسی پیوند دانش و دین در مثنوی معنوی، همایش مولانا و دین ، شیراز، اردیبهشت ۱۳۸۶٫
  • مآخذ برخی از حکایات منقول در تاریخ بیهقی، همایش بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، سبزوار، آبان ۱۳۸۶٫
  • جایگاه شیراز در شعر شاعران قرن‌های هفتم تا نهم هجری قمری، همایش مکتب شیراز، شیراز، آذر ۱۳۸۷٫